Bezpłatny generator not księgowych – niezbędnik przedsiębiorcy

Dowiedz się więcej o bezpłatnym generatorze not księgowych 40 euro na flobo.io/generator-not/.

Każdy przedsiębiorca na pewnym etapie swojej działalności spotyka kontrahentów, którzy nie wnoszą opłat za przesłane im faktury w wyznaczonym terminie. Niecałą dekadę temu był to spory problem dla przedsiębiorców. Szczęśliwie począwszy od 2013 r. w razie wystąpienia zwłoki w opłacaniu należności prawo polskie dało możliwość wystawiania opieszałym kontrahentom not księgowych w kwocie 40 euro, a od 2020 roku też na 70 oraz 100 euro.

Nota księgowa na 40 euro – wystawiać niezwłocznie, a może stosować jako jeden z etapów działań upominawczych?

Artykuły ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych stanowią, że wierzyciel jest uprawniony do żądania od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość takiej kompensaty zależy od kwoty zaległego świadczenia pieniężnego. W przypadku, gdy należności są mniejsze niż 5000 zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy zadłużeniu wyższym niż ta kwota, ale nie przekraczającym 50 000 zł, wierzyciel począwszy od 2020 r. jest natomiast uprawniony do wystawienia notę w wysokości 70 euro, a kiedy wysokość niespłaconej należności przewyższa 50 000 zł – notę w wysokości 100 euro. Co ważne, notę księgową można wysłać dłużnikowi bezzwłocznie po stwierdzeniu opóźnienia w płatności, co więcej bez konieczności uprzedniego upomnienia o upłynięciu terminu. Trzeba jednak rozważyć czy wystawienie kontrahentowi bez uprzedzenia noty księgowej na 40 – czy też więcej – euro nie naruszy utrzymywanych często przez szmat czasu dobrych relacji partnerskich. Przecież przyczyną poślizgu w przelaniu należności za fakturę mogą być przejściowe problemy finansowe lub niespodziewane przeoczenie dłużnika, a nie jego zamierzone działanie. Z tego też powodu, nota księgowa powinna być zaledwie jednym z kolejnych etapów procedury windykacyjnej.

Dowiedz się gdzie znaleźć bezpłatny generator not księgowych na 40 euro

W chwili, kiedy przedsiębiorca pierwszy raz podejmuje decyzję o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zastanawiać się, w jaki sposób należy określić jej wysokość w złotówkach, bowiem obowiązująca ustawa mówi o nocie w walucie euro. Odpowiedź na to pytanie ustawodawca zawarł w przytoczonym w poprzednim akapicie akcie prawnym – wysokość rekompensaty w polskim złotym oblicza się na bazie średniego kursu euro obwieszczonego przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym upłynął termin spłaty za świadczenie pieniężne.

Przedsiębiorców zachęcamy do wypróbowania bezpłatnego generatora not księgowych dostępnego darmowo na stronie Flobo – polskiego narzędzia automatyzującego obsługę należności w firmach, które wyposażone jest też w skuteczny moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]